Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach został powołany do życia dnia 8 sierpnia 1991 r. na mocy uchwały nr XI/89/91 Rady Gminy i Miasta Małomice .

Ustalono iż siedzibą zakładu będzie miasto Małomice i nieruchomość położona przy ul. Piastowskiej 19 w Małomicach.

Tą samą uchwałą zatwierdzono Statut MZGK w Małomicach który określił podstawę prawną, przedmiot i zakres działania, organizację Zakładu, mienie Zakładu,system kontroli wewnętrznej, oraz sposób nadzoru nad Zakładem.

Początkowo zakres wykonywanych usług i zadań przez Zakład był bardzo szeroki i obejmował całe spektrum gospodarki komunalnej z zaopatrzeniem w wodę, eksploatacją nieruchomości komunalnych, utrzymaniem dróg , sprzątaniem miasta , usługami pogrzebowymi, utrzymaniem zieleni miejskiej , konserwacją i remontami budynków mieszkalnych włącznie.

Okres transformacji ustrojowych który nastąpił w kraju w latach 90-tych dwudziestego wieku wymusił konieczność stopniowej reorganizacji Zakładu i dostosowanie jego możliwości do obecnych potrzeb.

Efektem tych zmian było przyjęcie 11 września 2006 nowego statutu MZGK w Małomicach ( uchwałą nr XLII/235/06 Rady Miejskiej w Małomicach) uwzględniającego nową rzeczywistość prawną i zakres wykonywanych obowiązków.

W szczególności uwzględniono fakt powstania wspólnot mieszkaniowych, co zmieniło sposób zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi gminy.

Zmieniający się na przestrzeni lat zakres wykonywanych obowiązków spowodował również iż w 2010 r. przeniesiono siedzibę Zakładu w części administracyjnej , do budynku przy ul. Konopnickiej, a dział wodno – kanalizacyjny , na oczyszczalnię ścieków przy ul. Lipowej 4.

Obecnie siedziba firmy znajduje się na ul. Fabrycznej 3 w Małomicach.

W chwili obecnej głównymi zadaniami Zakładu są :

 • produkcja i dostarczanie wody odbiorcą
 • odbiór i uzdatnianie ścieków komunalnych
 • utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym zarządzanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej
 • zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości komunalnych
 • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w których gmina posiada swoje udziały
 • zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych
 • inne prace zlecone przez gminę

Do realizacji powyższych zadań zatrudnionych jest w Zakładzie 15 osób w następujących działach :

 • ogólnym - 2 osoby
 • księgowości - 4 osoby
 • wspólnot mieszkaniowych - 2 osoby
 • wodociągów i kanalizacji - 5 osób


Kierownikiem Zakładu jest - inż. Jacek Grzelak

Główną Księgową - mgr Malwina Raba